Data Dashboards

Andorra
Measurement
Measuring the Change

using prevalence data providing the widest temporal coverage of the most complete and comparable measures available by ICLS standards.

Due to lack of nationally representative data, there is no change to report.

%
Best Target 8.7 Data:

No data available

Data Availability
  • Child labour: No UCW/ILO Data
  • Forced labour: No nationally representative data
  • Human trafficking: No nationally representative data
Context
Human Development

Human Development Index Score: 0.857 (2018)

Mean School Years: 10.2 years (2018)

 

Labour Indicators

Vulnerable Employment: No data

Working Poverty Rate: No data

Government Efforts
Key Ratifications
  • ILO Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, P029: Not ratified
  • ILO Worst Forms of Child Labour Convention, C182: Not ratified
  • UN Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children (Palermo Protocol): Not Ratified
National Strategies

No national strategies

Social Protection Coverage

General (at least one): No data

Unemployed: 11.1% (2013)

Pension: No data

Vulnerable: No data

Children: No data

Disabled: No data

Poor: No data

Measurement of child labour prevalence has evolved considerably over the past two decades. Estimates of child labour incidence are more robust and exist for more countries than any other form of exploitation falling under SDG Target 8.7.

No nationally representative data is available on child labour prevalence in Andorra.

Visit the How to Measure the Change page for information on ILO-SIMPOC methods and guidelines for defining, measuring and collecting data on child labour.

Measuring the incidence of forced labour is a much more recent endeavour and presents unique methodological challenges compared to the measurement of child labour.

No nationally representative data is available on forced labour prevalence in Andorra.

Visit the How to Measure the Change page for information on new guidelines presented by the International Labour Organization and adopted by the International Conference of Labour Statisticians.

The challenges in estimating human trafficking are similar to those of estimating forced labour, though recent innovations in estimation have begun to produce prevalence estimates in developed countries.

No nationally representative data is available on human trafficking prevalence in Andorra.

Visit the How to Measure the Change page to learn about measuring human trafficking prevalence, including information on collecting data through national referral mechanisms and producing prevalence statistics using Multiple Systems Estimation (MSE).

Case Data: International and Non-Governmental Organizations

Civil society organizations (CSOs) focused on human trafficking victim assistance can serve as crucial sources of data given their ability to reach a population that is notoriously difficult to sample.

Counter Trafficking Data Collaborative (CTDC): The International Organization for Migration (IOM), Polaris and Liberty Asia have launched a global data repository on human trafficking, with data contributed by counter-trafficking partner organizations around the world. Not only does the CTDC serve as a central repository for this critical information, it also publishes normed and harmonized data from various organizations using a unified schema. This global dataset facilitates an unparalleled level of cross-border, trans-agency analysis and provides the counter-trafficking movement with a deeper understanding of this complex issue. Equipped with this information, decision makers will be empowered to create more targeted and effective intervention strategies.

Prosecution Data

UNODC compiles a global dataset on detected and prosecuted traffickers, which serves as the basis in their Global Report for country profiles. This information is beginning to paint a picture of trends over time, and case-specific information can assist investigators and prosecutors.

Key aspects of human development, such as poverty and lack of education, are found to be associated with risk of exploitation. Policies that address these issues may indirectly contribute to getting us closer to achieving Target 8.7.

Human Development Index (Source: UNDP)

The Human Development Index (HDI) is a summary measure of achievements in three key dimensions of human development: (1) a long and healthy life; (2) access to knowledge; and (3) a decent standard of living. Human development can factor into issues of severe labour exploitation in multiple ways.

The chart displays information on human development in Andorra between 2000 and 2018. Only certain sample years have data disaggregated by sex. 

The most recent year of the HDI, 2018, shows that the average human development score in Andorra is 0.857. This score indicates that human development is very high.

HDI Education Index (Source: UNDP)

Lack of education and illiteracy are key factors that make both children and adults more vulnerable to exploitive labour conditions.

As the seminal ILO report Profits and Poverty explains:

“Adults with low education levels and children whose parents are not educated are at higher risk of forced labour. Low education levels and illiteracy reduce employment options for workers and often force them to accept work under poor conditions. Furthermore, individuals who can read contracts may be in a better position to recognize situations that could lead to exploitation and coercion.”

The bars on the chart represent the Education Index score and the line traces the mean years of education in Andorra over time.

 

Decent work, a major component of SDG 8 overall, has clear implications on the forms of exploitation within Target 8.7. Identifying shortcomings in the availability of equitable, safe and stable employment can be a step in the right direction towards achieving Target 8.7.

Research to date suggests that a major factor in vulnerability to labour exploitation is broader social vulnerability, marginalization or exclusion.

Achieving SDG Target 8.7 will require national governments to take direct action against the forms of exploitation through policy implementation.

Official Definitions
Child Labour

Llei 35/2008, del 18 de desembre, del Codi de relacions laborals.

“Article 21
Treball dels menors
Sense excepció de cap mena, resta prohibida la contractació i la prestació de qualsevol treball, remunerat o gratuït, dels menors de 14 anys.
Els menors d’edat que tinguin 14 o 15 anys no poden exercir cap activitat laboral durant el període escolar. Poden treballar durant els períodes de vacances escolars, fins a un màxim de dos mesos per any, sempre que es tracti de treballs lleugers i que no siguin nocius per al seu desenvolupament físic o moral, però han d’efectuar almenys 15 dies naturals i consecutius de vacances d’estiu, i la meitat del temps escolar de vacances en els altres períodes.
Sense perjudici del que disposa l’apartat anterior, els menors que tinguin 14 i 15 anys poden efectuar un aprenentatge laboral dins el marc d’un programa de formació socioeducativa, integrat en el calendari i l’horari escolar i tutelat pels ministeris competents en matèria d’ensenyament i benestar, fins a la fi de l’escolaritat obligatòria.
Els menors que tinguin 16 o 17 anys poden exercir treballs adequats a la seva edat, de caràcter lleuger, i que no siguin nocius per al seu desenvolupament físic o moral.”

“Article 23
Forma del contracte

1. El contracte de menors, degudament establert en un imprès oficial que facilita el Servei d’Inspecció de Treball, el signen l’empresari i el representant legal del menor, o el mateix menor, si és emancipat, i es presenta al Servei d’Inspecció de Treball per a aprovació juntament amb els documents següents:
a) Els que acreditin la identitat i l’edat del menor.
b) El certificat mèdic, llevat del cas de treballs de menors escolaritzats a Andorra, lliurat per un metge del Principat, que acrediti que el menor no té cap malaltia que desaconselli el treball.
c) En el cas de menors estrangers, l’autorització d’immigració del menor i la del seu representant legal.
2. El menor de 18 anys s’ha de sotmetre a un examen mèdic amb una freqüència mínima anyal. L’empresari ha de mantenir arxivats els certificats mèdics, a disposició de l’autoritat laboral que ho sol·liciti, durant un període de tres anys.”

Worst Forms of Child Labour

Llei 35/2008, del 18 de desembre, del Codi de relacions laborals.

“21. Als efectes d’aquest article s’entén per treballs lleugers o de caràcter lleuger tots els treballs que per raó de la mateixa natura de les tasques que impliquen i les condicions particulars en què s’hagin de realitzar:

a) No puguin perjudicar la seguretat, la salut o el desenvolupament dels infants.
b) No afectin l’assiduïtat escolar, la seva participació en programes d’orientació o de formació professionals o les seves aptituds per aprofitar l’ensenyament que reben.”

“Article 24
Treballs prohibits i excepcions

1. Resta prohibit als menors de 18 anys treballar durant la nit, amb excepció dels treballs que tradicionalment es desenvolupen en horari nocturn, que es regeixen per les disposicions relatives al contracte d’aprenentatge.
Als efectes del que prescriu aquest article, s’entén per nit el període comprès entre les 22 hores i les 8 hores de l’endemà.
2. En tot cas, queda absolutament prohibit, sense excepció, que els menors de 18 anys treballin en hores extraordinàries.
3. Resten prohibits als menors de 18 anys els treballs perillosos. Es consideren perillosos i resten prohibits als menors de 18 anys els treballs:
a) Que superen objectivament les seves capacitats físiques o psicològiques.
b) Que presentin riscos d’accident que es consideri que no poden identificar o prevenir per la manca de consciència respecte de la seguretat o per la manca d’experiència o de formació pròpia dels joves.
c) Que puguin implicar una exposició nociva a agents tòxics, cancerígens, que produeixin alteracions genètiques hereditàries, que tinguin efectes nefastos per al fetus durant l’embaràs o que tinguin qualsevol efecte nefast o crònic per a l’ésser humà.
d) Que puguin implicar una exposició nociva a radiacions.
e) Que posin en perill la seva salut per exposar-los al fred o la calor extrems, a sorolls o a causa de vibracions.
f) En general, els procediments i treballs que impliquin riscos específics per a la seguretat, la salut i el desenvolupament, derivats de la manca d’experiència, de la inconsciència davant els riscos existents o virtuals, o el desenvolupament encara incomplet dels joves. Es consideren procediments i treballs que poden comportar riscs específics:
– Els que impliquen una exposició nociva a agents físics, biològics i químics.
– La fabricació i la manipulació d’explosius, de gasos – comprimits, liquats o dissolts
-, de recipients que continguin agents químics tòxics, corrosius o explosius.
– Els que impliquen relació amb recintes d’animals ferotges o verinosos i amb el sacrifici industrial d’animals.
– Els treballs a una determinada alçada o que impliquen riscos d’enderroc o treballs de tipus elèctric d’alta tensió o els que tenen un ritme de treball condicionat per màquines o són remunerats en funció del resultat.
4. S’exceptuen de la prohibició els contractes d’aprenentatge en els supòsits en què l’activitat o treball sigui imprescindible per a l’adquisició dels coneixements o la formació específica d’un ofici o professió i que, sota la vigilància especial de l’empresa pel que fa a la seguretat i la salut, el menor aprengui, a més dels coneixements de l’ofici o professió, a identificar els riscos i a prendre mesures de prevenció.”

Codi Penal, 2005

Article 154 bis
Concepte de prostitució infantil
Als efectes d’aquest capítol s’entén per prostitució infantil el fet d’utilitzar una persona menor d’edat amb la finalitat de realitzar activitats sexuals, oferint o prometent diners o qualsevol altra forma de remuneració, de pagament o d’avantatge, tant si la remuneració, el pagament o la promesa es fa al mateix menor com a un tercer.

Tràfic d’éssers humans 

Codi Penal, 2005

“Article 134 bis
Tràfic d’éssers humans amb finalitat d’esclavatge o servitud

1. El qui, amb fins d’esclavatge o servitud, recluti, transporti, traslladi, allotgi o aculli una o més persones, ha de ser castigat amb pena de presó de dos a sis anys, sense perjudici, en el seu cas, de les penes que corresponguin per les altres infraccions comeses, quan s’empri almenys un dels mitjans següents:
a) Que es recorri a la violència o altres formes d’intimidació o coacció, o sota l’amenaça de fer-ho.
b) Que hi hagi frau, engany, abús d’autoritat o d’una situació de vulnerabilitat.
c) Que es proposin o acceptin pagaments o avantatges per obtenir el consentiment d’una persona que exerceixi autoritat, de fet o de dret, sobre una altra.
La temptativa és punible.
2. Quan no s’empri cap dels mitjans esmentats a l’apartat anterior, té la consideració de tràfic d’éssers hu- mans amb finalitat d’esclavatge o servitud la comissió de l’acció que s’hi descriu, si es realitza sobre un menor d’edat, sense perjudici, en el seu cas, de les penes que corresponguin per les altres infraccions comeses.
La temptativa és punible.
3. En els supòsits establerts a l’apartat 2, i a l’apartat 1 si la víctima és especialment vulnerable d’acord amb la seva condició física o psíquica o una incapacitat, la pena s’ha d’imposar en la meitat superior.
4. En tots els casos, constitueix una circumstància agreujant de la responsabilitat penal el fet d’haver posat en perill la vida de la víctima.”

Esclavatge

Codi Penal, 2005

“Article 134
Esclavatge i servitud

1. Qui sotmeti una persona a esclavatge o servitud ha de ser castigat amb pena de presó de quatre a dotze anys.
La pena s’ha d’imposar en la meitat superior quan la víctima sigui menor d’edat.
La temptativa és punible.
2. S’entén per “esclavatge o servitud” la situació de la persona sobre la qual un altre exerceix, fins i tot de fet, tots o alguns dels atributs del dret de propietat, com ara comprar-la, vendre-la, prestar-la o donar-la.”

 

Governments can take action to assist victims and to prevent and end the  perpetration of forced labour, modern slavery, human trafficking and child labour. These actions should be considered in wider societal efforts to reduce prevalence and move towards eradication of these forms of exploitation.

Programs and Agencies for Victim Support

Policies for Assistance
Policies for Assistance, Human Trafficking

Llei 9/2017, del 25 de maig, de mesures per lluitar contra el tràfic d’éssers humans i protegir-ne les víctimes.

“Article 1. Mesures de prevenció i identificació
El Govern, a través del ministeri competent en matèria d’interior i del ministeri competent en matèria d’afers socials, ha d’adoptar les mesures necessàries per prevenir el tràfic d’éssers humans i per identificar-ne les víctimes, de conformitat amb els principis establerts al Conveni del Consell d’Europa sobre la lluita contra el tràfic d’éssers humans, del 16 de maig del 2005.”

“Article 8. Prestacions per a les víctimes del tràfic d’éssers humans

1. Les víctimes del tràfic d’éssers humans a les quals s’hagi atorgat un període de reflexió i de recuperació, a l’empara de l’article 115 bis de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, tenen el dret de sol·licitar i obtenir les prestacions que estableix aquesta Llei. La concessió d’aquestes prestacions, per part del ministeri competent en matèria d’afers socials o del ministeri competent en matèria d’educació, segons el cas, no es pot condicionar a la voluntat de les víctimes de testificar en el marc del procés penal que se segueix contra els traficants.
2. Durant el període de reflexió i de recuperació a què fa referència l’apartat anterior, i durant la pròrroga del mateix període, si escau, el ministeri competent en matèria d’afers socials ha de prestar assistència a la víctima del tràfic d’éssers humans i, si escau, als seus fills menors d’edat, amb la finalitat que es puguin recuperar des d’un punt de vista físic, psicològic i social. A aquest efecte, poden gaudir del suport tècnic mitjançant el servei d’atenció integral previst a l’article 21, apartat 1, lletra j), de la Llei 6/2014, del 24 d’abril, de serveis socials i sociosanitaris.
3. Les prestacions econòmiques que s’atorguin a les víctimes del tràfic d’éssers humans i, si escau, als seus fills menors d’edat n’han de garantir la protecció mitjançant:
a) La cobertura de les necessitats bàsiques de manutenció, higiene personal, allotjament i roba.
b) La cobertura sanitària amb el dret de reembossament del 100% de les despeses que se’n derivin, amb l’afiliació prèvia a la Caixa Andorrana de Seguretat Social, per part del Govern.
c) L’accés al sistema d’ajuts a l’estudi, tot i que el període de convocatòria dels ajuts estigui tancat, quan es tracti de menors en edat d’escolarització obligatòria.
d) El pagament de les despeses del retorn assistit al país de procedència, o les de desplaçament a un altre país que sol·liciti la víctima i que li ofereixi seguretat i suport, si escau.Les prestacions que estableixen les lletres a), b) i d) anteriors se satisfan a través dels ajuts econòmics ocasionals per atendre necessitats bàsiques i prevenir situacions de marginació, evitar l’exclusió i fomentar l’autonomia, i els ajuts econòmics ocasionals per atendre situacions urgents, puntuals i bàsiques de subsistència, previstos a l’article 28, apartat 2, lletres a) i d), de la Llei 6/2014, del 24 d’abril, de serveis socials i sociosanitaris, i que desenvolupen l’article 15 i la disposició addicional del Reglament regulador de les prestacions econòmiques de serveis socials i sociosanitaris, del 18 de maig del 2016.Les prestacions que estableix la lletra c) anterior se satisfan mitjançant les disposicions de la Llei 9/2014, del 3 de juny, d’ajuts a l’estudi, i del Reglament d’ajuts a l’estudi, del 13 d’agost del 2014.”

“Article 9. Retorn assistit
El retorn assistit al país de procedència de la víctima del tràfic d’éssers humans a la qual s’ha concedit un període de reflexió i de recuperació, o el desplaçament a un altre país que sol·liciti la víctima i que li ofereixi seguretat i suport, s’atorga un cop aquest període s’ha esgotat, sempre que la persona interessada ho sol·liciti. Aquest retorn o desplaçament s’ha de portar a terme amb respecte de la seguretat i la dignitat de la víctima, fent una avaluació dels riscos en què pot incórrer.”

“Disposició final primera.
Programa de detecció precoç de les víctimes del tràfic d’éssers humansEn el termini d’un any a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, el ministeri competent en matèria d’afers socials, conjuntament amb el ministeri competent en matèria d’interior, ha d’haver elaborat i aprovat un programa de detecció precoç de les víctimes del tràfic d’éssers humans.”

Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració amend. Llei 9/2017

Article 28 quater. Autorització de residència i treball posterior al període de reflexió i de recuperació previst a l’article 115 bis1. Un cop s’hagi esgotat el període de reflexió i de recuperació previst a l’article 115 bis, la persona estrangera que ho sol·licita pot obtenir una autorització de residència i treball, en les condicions que determina l’article 38 quater.2. L’autorització de residència i treball es lliura per una durada inicial d’un any i es renova tres vegades per períodes successius de dos anys.3. Un cop hagi transcorregut el període de set anys a comptar de la data de la concessió inicial de l’autorització, les renovacions es fan per períodes successius de deu anys.

Article 38 quater. Criteris per a la concessió de les autoritzacions de residència i treball posteriors al període de reflexió i de recuperació previst a l’article 115 bis1. Un cop s’hagi esgotat el període de reflexió i de recuperació previst a l’article 115 bis, la persona estrangera que ho sol·licita pot obtenir una autorització de residència i treball en cas que resulti necessari amb motiu de la seva situació personal, derivada de la condició de víctima de tràfic d’éssers humans, o pel fet que ha de cooperar en l’enquesta o en el procés penal derivats del delicte relacionat amb el tràfic d’éssers humans.2. Per obtenir l’autorització de residència i treball a què fa referència l’apartat anterior, la persona estrangera ha d’acreditar documentalment que se li ha atorgat el període de reflexió i de recuperació corresponent, com també que ha estat contractada per una empresa legalment constituïda a Andorra, amb un salari fix igual o superior al salari mínim vigent en cada moment a Andorra, durant tota la vigència de la relació laboral.3. Les autoritzacions de residència i treball per a les persones a les quals s’ha atorgat el període de reflexió i de recuperació previst a l’article 115 bis no estan subjectes a cap condició de quota, ni als criteris de cohesió social, ni a les normes que regeixen el principi de prioritat que estableix l’article 40.

“Article 115. Excepcions al principi general d’abandó del territori
f) Les víctimes del tràfic d’éssers humans, segons estableix l’article 115 bis.”

Article 115 bis. Període de reflexió i de recuperació1. Quan hi hagi motius raonables per pensar que una persona, major o menor d’edat, és víctima del tràfic d’éssers humans, se li pot atorgar un període de reflexió i de recuperació, d’acord amb el procediment previst reglamentàriament. Durant aquest període, la persona interessada està autoritzada a residir a Andorra per un període de tres mesos, per poder escapar-se de la influència dels traficants, recuperar-se i decidir si desitja cooperar amb les autoritats en la investigació del delicte que se’n derivi.2. El període de reflexió i de recuperació a què fa referència l’apartat anterior es pot prorrogar una vegada, per un altre període de tres mesos, en cas que sigui necessari.3. Durant el període de reflexió i de recuperació, i també mentre duri la fase d’identificació de la víctima, la persona interessada no pot ser objecte de cap mesura de policia administrativa de les que estableix el títol XII.4. El període de reflexió i de recuperació es pot denegar o pot ser revocat per motius d’ordre públic o quan es tingui coneixement que la condició de víctima del tràfic d’éssers humans s’ha invocat de manera indeguda. La resolució mitjançant la qual es denega o revoca el període de reflexió o de recuperació ha de ser motivada, i en cas que s’interposi un recurs contra la resolució denegatòria, la persona interessada no pot ser objecte de cap mesura de policia administrativa de les que estableix el títol XII fins que la resolució esmentada esdevingui ferma.

Llei 6/2014, del 24 d’abril, de serveis socials i sociosanitaris amend. Lei 9/2017

“Article 18. Prestacions d’atenció domiciliària[…]

2. Les prestacions d’atenció domiciliària es concreten mitjançant els serveis següents:[…]
c) Servei d’acolliment familiar. És el servei social que presta una família acreditada degudament, ja sigui una família d’acollida o la mateixa família extensa, amb la finalitat d’oferir atenció i protecció als infants i adolescents que són tutelats per l’Estat, a les dones víctimes de la violència de gènere, a les persones que són víctimes del tràfic d’éssers humans, a la gent gran o als altres col·lectius que necessiten un lloc de vida que els ofereixi cura, atenció, convivència i seguretat.
3. Les prestacions dels serveis esmentats a l’apartat anterior són de concurrència i de copagament, llevat de les del servei d’atenció domiciliària de les persones amb una situació de dependència greu i de les del servei de teleatenció domiciliària, que són garantides, i de les dels serveis d’acolliment familiar per a infants i adolescents, i de les dels serveis d’acolliment a les dones víctimes de la violència de gènere i els seus fills, i a les persones que són víctimes del tràfic d’éssers humans i els seus fills, que són garantides i gratuïtes per a les persones afectades. Tanmateix, la gratuïtat per a les persones afectades dels dos darrers serveis esmentats anteriorment no eximeix els responsables de la situació que motiva la prestació de l’obligació de satisfer-ne el cost”

“Article 21. Prestacions de suport

1. Les prestacions de suport del sistema de serveis socials i sociosanitaris són les següents:[…]
g) Servei telefònic d’urgència. És un servei de caràcter permanent que té per objecte informar, assessorar, orientar i atendre les demandes de caràcter urgent, especialment en casos de situacions de risc, de maltractament, d’abús, de violència o d’abandonament d’infants, de violència de gènere, de tràfic d’éssers humans, i en altres situacions socials que també requereixen una resposta immediata.[…]
j) Servei d’atenció integral a les víctimes del tràfic d’éssers humans. És el servei que ofereix una atenció pluridisciplinària a les víctimes de tràfic d’éssers humans i, si escau, als seus fills menors d’edat, relacionada amb la protecció, la informació, l’orientació, l’assessorament i la recuperació. Aquest servei abasta funcions de tractament en l’àmbit social i funcions de seguiment en l’àmbit psicològic i el jurídic, i inclou els serveis i els equipaments necessaris per garantir aquesta atenció.
2. Les prestacions dels serveis establerts a les lletres a), b), g) i j) de l’apartat anterior són garantides i gratuïtes. Les prestacions del servei establert a la lletra d) de l’apartat anterior són garantides i de copagament, llevat de la informació sobre els recursos i l’assessorament individualitzat, que són garantits i gratuïts. La prestació del servei establert a la lletra e) de l’apartat anterior s’ofereix en els termes establerts a la normativa de la seguretat social. La resta de prestacions dels serveis establerts a l’apartat anterior són de concurrència i de copagament, llevat de l’acció voluntària social, que es regeix per la normativa específica que hi és aplicable.”

“Article 28. Ajuts econòmics ocasionals[…]
6. Naturalesa. Els ajuts econòmics ocasionals són de concurrència. No obstant això, els ajuts següents són garantits:

– Els ajuts establerts a la lletra a) de l’apartat 2, si els destinataris d’aquests ajuts són víctimes del tràfic d’éssers humans.
– Els ajuts destinats a l’adquisició de productes de suport no recuperables, inclosos a la lletra c) de l’apartat 2.
– Els ajuts establerts a la lletra d) de l’apartat 2.”

Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social, amend. Lei 9/2017

“Article 139. Reembossament de les prestacions[…]
6. També tenen dret a un reembossament del 100% de les tarifes de responsabilitat les persones següents:[…]
e) Les persones víctimes del tràfic d’éssers humans a les quals s’hagi concedit el període de reflexió i de recuperació a l’empara de l’article 115 bis de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, i, si escau, els seus fills menors d’edat, durant tot el període esmentat.”

“Article 219. Tipus
Són règims especials els corresponents a les persones següents:[…]
j) Les persones víctimes del tràfic d’éssers humans”

“Article 220 bis. Persones víctimes del tràfic d’éssers humans

1. Es troben incloses dins d’aquest règim especial les persones víctimes del tràfic d’éssers humans a les quals s’hagi concedit el període de reflexió i de recuperació a l’empara de l’article 115 bis de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració.
2. El Govern està obligat a sol·licitar l’afiliació d’aquestes persones a la seguretat social d’acord amb els articles 25 i següents.
3. El Govern està obligat a comunicar l’inici o el cessament de la situació d’aquestes persones perquè siguin donades, respectivament, d’alta o de baixa d’acord amb els articles 33 i següents.
4. L’alta s’ha de sol·licitar a partir de la data de la resolució en què s’atorga el termini de reflexió.
5. La baixa s’ha de cursar quan s’esgota el termini de reflexió, o en el moment en què es dicta una resolució que en deixa sense efecte o en revoca l’atorgament.
6. El Govern, amb càrrec als pressupostos de l’Estat, ha de fer el pagament de la totalitat de la cotització a la Caixa Andorrana de Seguretat Social.
7. La base de cotització correspon al salari mínim oficial mensual.
8. L’obligació de cotitzar només fa referència a la cotització corresponent a la branca general. El percentatge de cotització és del 10%.
9. Aquestes persones tenen dret a gaudir de les prestacions de reembossament segons el règim regulat d’acord amb els articles 132 i següents.”

Penalties
Penalties, Worst Forms of Child Labour

Codi Penal, 2005

“Article 249
Condicions degradants o perilloses de treball
El qui imposi, amb abús de vulnerabilitat o necessitat, condicions de treball incompatibles amb la dignitat humana o perilloses per a la salut, ha de ser castigat amb pena de presó fins a dos anys i inhabilitació per a l’exercici de l’ofici o el càrrec fins a sis anys.
Si les condicions degradants o perilloses s’imposen a menors, les penes s’han d’imposar en la seva meitat superior.”

Penalties, Human Trafficking

Codi Penal, 2005

“Article 121 bis
Tràfic d’éssers humans amb finalitat d’extracció d’òrgans

1. El qui, amb fins d’extracció d’òrgans, recluti, transporti, traslladi, allotgi o aculli una o més persones, ha de ser castigat amb pena de presó de dos a sis anys, sense perjudici, en el seu cas, de les penes que corresponguin per les altres infraccions comeses, quan s’empri almenys un dels mitjans següents:
a) Que es recorri a la violència o altres formes d’intimidació o coacció, o sota l’amenaça de fer-ho.
b) Que hi hagi frau, engany, abús d’autoritat o d’una situació de vulnerabilitat.
c) Que es proposin o acceptin pagaments o avantatges per obtenir el consentiment d’una persona que exerceixi autoritat, de fet o de dret, sobre una altra persona.
La temptativa és punible.
2. Quan no s’empri cap dels mitjans esmentats a l’apartat anterior, té la consideració de tràfic d’éssers humans amb finalitat d’extracció d’òrgans la comissió de l’acció que s’hi descriu, si es realitza sobre un menor d’edat, sense perjudici, en el seu cas, de les penes que corresponguin per les altres infraccions comeses.
La temptativa és punible.
3. En els supòsits establerts a l’apartat 2, i a l’apartat 1 si la víctima és especialment vulnerable d’acord amb la seva condició física o psíquica o una incapacitat, la pena s’ha d’imposar en la meitat superior.
4. En tots els casos, constitueix una circumstància agreujant de la responsabilitat penal el fet d’haver posat en perill la vida de la víctima.”

“Article 134 bis
Tràfic d’éssers humans amb finalitat d’esclavatge o servitud

1. El qui, amb fins d’esclavatge o servitud, recluti, transporti, traslladi, allotgi o aculli una o més persones, ha de ser castigat amb pena de presó de dos a sis anys, sense perjudici, en el seu cas, de les penes que corresponguin per les altres infraccions comeses, quan s’empri almenys un dels mitjans següents:
a) Que es recorri a la violència o altres formes d’intimidació o coacció, o sota l’amenaça de fer-ho.
b) Que hi hagi frau, engany, abús d’autoritat o d’una situació de vulnerabilitat.
c) Que es proposin o acceptin pagaments o avantatges per obtenir el consentiment d’una persona que exerceixi autoritat, de fet o de dret, sobre una altra.
La temptativa és punible.
2. Quan no s’empri cap dels mitjans esmentats a l’apartat anterior, té la consideració de tràfic d’éssers hu- mans amb finalitat d’esclavatge o servitud la comissió de l’acció que s’hi descriu, si es realitza sobre un menor d’edat, sense perjudici, en el seu cas, de les penes que corresponguin per les altres infraccions comeses.
La temptativa és punible.
3. En els supòsits establerts a l’apartat 2, i a l’apartat 1 si la víctima és especialment vulnerable d’acord amb la seva condició física o psíquica o una incapacitat, la pena s’ha d’imposar en la meitat superior.
4. En tots els casos, constitueix una circumstància agreujant de la responsabilitat penal el fet d’haver posat en perill la vida de la víctima.”

“Article 136
Penes agreujades

Les penes previstes en els articles anteriors d’aquest capítol s’han d’imposar en la seva meitat superior quan es doni alguna de les circumstàncies següents:

1. Quan la víctima sigui especialment vulnerable per raó de la seva edat, incapacitat o malaltia.
2. Quan l’autor s’apoderi o prengui el control d’una nau, una plataforma fixa o una aeronau o un mitjà o un vehicle automòbil de transport col·lectiu de persones.
3. Quan la víctima sigui autoritat o funcionari en l’exercici de les seves funcions, sempre que l’actuació en tal condició no doni lloc a un altre delicte.”

“Article 157 bis
Tràfic d’éssers humans amb finalitat d’explotació sexual

1. El qui, amb fins de prostitució d’altri o d’altres delictes contra la llibertat sexual, recluti, transporti, traslladi, allotgi o aculli una o més persones, ha de ser castigat amb pena de presó de dos a sis anys, sense perjudici, en el seu cas, de les penes que corresponguin per les altres infraccions comeses, quan s’empri almenys a un dels mitjans següents:
a) Que es recorri a la violència o altres formes d’intimidació o coacció, o sota l’amenaça de fer-ho.
b) Que hi hagi frau, engany, abús d’autoritat o d’una situació de vulnerabilitat.
c) Que es proposin o acceptin pagaments o avantatges per obtenir el consentiment d’una persona que exerceixi autoritat, de fet o de dret, sobre una altra.
La temptativa és punible.
2. Quan no s’empri cap dels mitjans esmentats a l’apartat anterior, té la consideració de tràfic d’éssers humans amb finalitat d’explotació sexual la comissió de l’acció que s’hi descriu, si es realitzi sobre un menor d’edat, sense perjudici, en el seu cas, de les penes que corresponguin per les altres infraccions comeses.
La temptativa és punible.
3. En els supòsits establerts a l’apartat 2, i a l’apartat 1 si la víctima és especialment vulnerable d’acord amb la seva condició física o psíquica o una incapacitat, la pena s’ha d’imposar en la meitat superior.
4. En tots els casos, constitueix una circumstància agreujant de la responsabilitat penal el fet d’haver posat en perill la vida de la víctima.”

Penalties, Slavery

Codi Penal, 2005

“Article 134
Esclavatge i servitud

1. Qui sotmeti una persona a esclavatge o servitud ha de ser castigat amb pena de presó de quatre a dotze anys.
La pena s’ha d’imposar en la meitat superior quan la víctima sigui menor d’edat.
La temptativa és punible.
2. S’entén per “esclavatge o servitud” la situació de la persona sobre la qual un altre exerceix, fins i tot de fet, tots o alguns dels atributs del dret de propietat, com ara comprar-la, vendre-la, prestar-la o donar-la.”

Penalties, General

Codi Penal, 2005

“Article 250
Condicions abusives de treball
El qui, mitjançant engany o abús de necessitat, imposi als treballadors que tingui al seu servei condicions de treball o de seguretat que perjudiquin, suprimeixin o restringeixin els drets que tinguin reconeguts per disposicions legals especials o normativa de caràcter general, o els mantingui en aquestes condicions, ha de ser castigat amb pena d’arrest i inhabilitació per a l’exercici de l’ofici o el càrrec fins a tres anys.
El qui realitzi les conductes anteriorment descrites amb violència o intimidació ha de ser castigat amb pena de presó de tres mesos a tres anys i amb pena d’inhabilitació per a l’exercici de l’ofici o el càrrec fins a sis anys.”

Data Commitments

A Call to Action to End Forced Labour, Modern Slavery and Human Trafficking, Not signed

1.ii. Take steps to measure, monitor and share data on prevalence and response to all such forms of exploitation, as appropriate to national circumstances;

 

Programs and Agencies for Enforcement

Measures to address the drivers of vulnerability to exploitation can be key to effective prevention. A broad range of social protections are thought to reduce the likelihood that an individual will be at risk of exploitation, especially when coverage of those protections extends to the most vulnerable groups.

Social Protection Coverage: General (at Least One)
Social Protection (Source: ILO)

The seminal ILO paper on the economics of forced labour, Profits and Poverty, explains the hypothesis that social protection can mitigate the risks that arise when a household is vulnerable to sudden income shocks, helping to prevent labour exploitation. It also suggests that access to education and skills training can enhance the bargaining power of workers and prevent children in particular from becoming victims of forced labour. Measures to promote social inclusion and address discrimination against women and girls may also go a long way towards preventing forced labour.

If a country does not appear on a chart, this indicates that there is no recent data available for the particular social protection visualized.

Social Protection Coverage: Unemployed
Social Protection Coverage: Pension
Social Protection Coverage: Vulnerable Groups
Social Protection Coverage: Poor
Social Protection Coverage: Children
Social Protection Coverage: Disabled

Delta 8.7 has received no Official Response to this dashboard from Andorra. If you are a representative of Andorra and wish to submit an Official Response, please contact us here.