Terma Penggunaan dan Hak cipta

Kecuali dinyatakan sebaliknya, kandungan (teks, video, grafik, fotografi) tapak ini dilesenkan oleh Universiti Bangsa-bangsa Bersatu di bawah Lesen Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 IGO (CC BY-NC-SA 3.0 IGO). Sila luangkan masa untuk mengetahui lebih lanjut tentang Creative Commons.

Creative Commons License

Penggunaan anda secara adil dan hak lain tidak terjejas sama sekali dengan yang di atas.

Untuk memastikan maklumat yang disiarkan pada Delta87.org berguna dan membina, kami meminta anda untuk mengkaji semula dan bersetuju dengan peraturan asas yang ditetapkan dalam dasar ini.

Menggunakan Delta87.org

UNU berhak untuk mengubah Terma Penggunaan ini pada bila-bila masa. Notis perubahan akan diumumkan pada halaman ini. Sebarang semakan akan termasuk tarikh semakan tersebut berkuat kuasa.

Penggunaan tapak web ini membentuk persetujuan dengan terma dan syarat yang berikut:

Melainkan dinyatakan sebaliknya dengan jelas, dapatan, tafsiran dan kesimpulan yang dinyatakan dalam bahan pada tapak ini adalah milik mereka yang menyediakan kerja tersebut dan tidak semestinya mewakili pandangan Universiti Bangsa-bangsa Bersatu (UNU) termasuk Delta 8.7 – Platform Pengetahuan Alliance 8.7 (Delta 8.7).

Bahan yang disediakan pada tapak ini disediakan seperti “seadanya”, tanpa sebarang jaminan, sama ada yang tersurat atau tersirat, termasuk, tanpa batasan, jaminan kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu dan tanpa pelanggaran. UNU secara khusus tidak memberi sebarang jaminan atau pengakuan tentang ketepatan atau kesempurnaan sebarang bahan seumpama itu.

Dari semasa ke semasa, UNU menambah, mengubah, menambah baik atau mengemas kini bahan pada tapak ini tanpa notis. Dalam apa juga keadaan, UNU tidak akan bertanggungjawab bagi sebarang kerugian, kerosakan, liabiliti atau perbelanjaan yang ditanggung atau dialami, yang didakwa telah disebabkan oleh penggunaan tapak ini, termasuk tanpa batasan, sebarang kesilapan, ralat, ketinggalan, gangguan atau kelewatan berhubung dengannya.

Risiko penggunaan tapak ini ditanggung sepenuhnya oleh pengguna. Dalam apa jua keadaan, termasuk tetapi tidak terhad kepada kecuaian, UNU atau sekutu dan rakan kongsinya tidak akan bertanggungjawab bagi sebarang kerugian langsung, tidak langsung, tidak disengajakan, khas atau sampingan, walaupun UNU telah dinasihatkan tentang kemungkinan berlakunya kerugian tersebut.

Pengguna mengakui secara khusus dan bersetuju bahawa UNU tidak bertanggungjawab bagi sebarang kelakuan mana-mana pengguna. Tapak ini mungkin mengandungi nasihat, pendapat dan penyataan pelbagai penyedia maklumat. UNU tidak mewakili atau menyokong ketepatan atau kebolehpercayaan sebarang nasihat, pendapat, penyataan atau maklumat lain yang disediakan oleh mana-mana penyedia maklumat, mana-mana pengguna tapak ini atau sebarang entiti atau orang lain. Risiko bergantung pada sebarang nasihat, pendapat, penyataan seumpama itu atau maklumat lain turut akan ditanggung sendiri oleh pengguna.

UNU mahupun sekutu atau rakan kongsinya mahupun mana-mana ejen, majikan, penyedia maklumat atau penyedia kandungan mereka tidak akan bertanggungjawab kepada mana-mana pengguna atau sesiapa bagi sebarang ketidaktepatan, ralat, ketinggalan, gangguan, pemadaman, kecacatan, pengubahan atau penggunaan sebarang kandungan yang terkandung di sini atau bagi ketepatan masa atau kesempurnaannya, mahupun bertanggungjawab bagi sebarang kegagalan prestasi, virus komputer atau kegagalan talian komunikasi, tanpa mengambil kira sebab atau sebarang kerosakan yang berlaku.

Sebagai syarat penggunaan tapak ini, pengguna bersetuju untuk melindungi UNU dan sekutu serta rakan kongsinya daripada dan terhadap sebarang dan semua tindakan, tuntutan, kerugian, kerosakan, liabiliti dan perbelanjaan (termasuk yuran peguam yang munasabah) yang terbit daripada penggunaan tapak ini oleh pengguna, termasuk, tanpa batasan, sebarang dakwaan yang mengatakan fakta yang jika benar, akan membentuk satu pelanggaran Terma dan Syarat ini oleh pengguna. Jika pengguna tidak berpuas hati dengan sebarang bahan pada tapak ini atau dengan sebarang Terma dan Syarat Penggunaannya, remedi eksklusif dan satu-satunya yang ada pada pengguna adalah untuk berhenti menggunakan tapak tersebut.

Pengekalan Imuniti

Tiada apa yang terkandung di sini terdiri atau dianggap sebagai batasan atau penepian keistimewaan dan imuniti UNU, yang telah dikhaskan secara khusus.

Definisi dan Tatanama

Penentuan yang digunakan dan persembahan bahan dalam penerbitan Internet ini tidak menandakan penyataan sebarang pendapat tentang kakitangan UNU atau rakan kongsinya berkenaan status undang-undang mana-mana negara, wilayah, bandar atau kawasan atau pihak berkuasanya atau berkenaan penyempadanan perbatasan atau sempadannya. Istilah “negara” seperti yang digunakan dalam bahan ini juga merujuk, jika wajar, kepada wilayah atau kawasan. Penggunaan penentuan bagi rantau geografi dan negara mengikut standard yang digunakan oleh Pertubuhan Buruh Antarabangsa (ILO), serta sebarang bentuk penentuan rantau “membangun” dan “sedang membangun” adalah bagi memudahkan tujuan statistik dan analitik dan tidak semestinya meluahkan pendapat tentang sempadan pentadbiran atau tentang tahap yang telah dicapai oleh negara atau kawasan tertentu dalam proses pembangunan.

Penafian Pengarangan

Sumbangan kepada tapak ini akan termasuk penafian yang berikut: Artikel ini telah disediakan oleh XXXX sebagai sumbangan kepada Delta 8.7. Seperti yang diperuntukkan dalam Terma dan Syarat Penggunaan Delta 8.7, pendapat yang diluahkan dalam artikel ini merupakan pendapat pengarang dan tidak semestinya mencerminkan pendapat UNU atau rakan kongsinya.